Måste du skatta för din smartphone?

Mitt i den varma sommaren kom det ett nytt ställningstagande från Skatteverket om förmånsbeskattning av ”elektronisk utrustning eller abonnemang med fast avgift” Med andra ord, vilka skattereglerna gäller den utrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren som t ex mobiler och läsplattor för de mobila operatörstjänster för telefoni och data som medföljer. För många verksamheter finns det nu behov av att se över sina policys och riktlinjer.Förmånsbeskattning

Bakgrunden till det nya ställningstagande är naturligtvis den snabba utvecklingen inom det mobila området och att mer eller mindre alla arbetsgivare går över till mobila lösningar.

I stort kan man säga att detta nya ställningstagande, endast är ett förtydligande av tidigare och i sig inte innebär någon skärpning av tillämpningarna.

Lagtexten för denna typ av ärenden anger tre förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det inte ska utgå någon förmånsbeskattning.

1. En första förutsättning för skattefrihet är att ”varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för utförandet av den anställdes arbetsuppgifter”.

2. Ett andra krav för skattefrihet är att ”den förmån som den anställde får av varan eller tjänsten är av begränsat värde”. Här finns dock inget beloppsgräns angivet utan detta lämnar man till bedömning från fall till fall.

3. Det tredje kravet för skattefrihet är att förmånen ”inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen”.


Med andra ord, om den anställde behöver dator, surfplatta och mobiltelefon för att kunna utföra sitt arbete utanför arbetsplatsen och abonnemangen är s.k flat rate så behöver detta inte förmånsbeskattas.

Men behovet av detta ska bedömmas separat för varje utrustning och även de för tjänster som medföljer.  Behovet av telefoni kanske finns utanför arbetsplatsen men finns det inget behov av att kunna surfa eller läsa mail, så ska denna del förmånsbeskattas.

Det finns alltså skäl till att se över eller om det saknas, ta fram en tydlig dokumentation, policys och riktlinjer. säger Mikael Roth, ansvarig för upphandlingar inom Telemanagement.

Vidare så behöver även frågan om skatteregler hanteras på ett seriöst sätt i förberedelserna inför en upphandling. Tyvärr ser vi allt för ofta att bristen på ordning och reda kan riskera förmånsbeskattning för den anställda och kostnader för företaget.

17 september, 2014 Lars Hultman Info,Mobil kommunikation

Råd dig som ska avropa Kommunikation som tjänst

När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offentliga verksamheter använt sig av detta. Hos oss på Telemanagement tog det fart direkt efter nyår och vi har nu arbetat med ett dussin olika offentliga verksamheter under det första halvåret, så visst det fanns ett uppdämt behov,berättar Mikael Roth, som ansvarig för Telemanagements affärskonsulter som arbetar med kravställarna och upphandlingar inom ICT-området.

Mikael Roth


Flexiblare avtal ger både möjligheter och ställer krav

Erfarenheterna hittills enligt Mikael Roth, är att avropen blivit mer komplexa och att rådgivning blivit än mer viktig. Den införda flexibiliteten i och med införande av kravkatalog, där det går att fritt tillföra både adderande ska och börkrav, är i grunden positiv. Dock ställer det högre krav på avropande myndighets- eller organisations förmåga att kravställa utifrån relevanta behov, dvs.  inte skapa en onödig ”wish list” som kan vara kostnadsdrivande. I relation till detta har även utvärderingsmodell blivit viktigare att fastställa tidigt i avropet. Med stor frihet att addera börkrav är detta viktigt att påpeka.

Utmaning att kravställa mobil täckning

Ett kritiskt område som nu kan kravställas mer aktivt jämfört med det förra ramavtalet är mobil täckning. Detta gäller såväl utomhus- som inomhustäckning. Telemanagements erfarenhet hittills av det nya ramavtalet är klart mer flexibelt. Detta innebär en möjlighet men också en risk!

En liknande problematik fanns för några år sedan vid andra offentliga upphandlingsformer, som t ex öppet förfarande eller förhandlat förfarande. Vissa upphandlande enheter kravställde då orimligt angående t ex antal mätpunkter. Detta ledde till att operatörerna i sin utvärdering av affärsmöjlighet p.g.a. mätningar och kostnader för anbud tog beslut att inte lämna in anbud. Detta motverkade syftet med en förnyad konkurrensutsättning då resultatet blev få eller inga inkomna anbud.

Sammanfattningsvis anser Mikael Roth, utifrån utförda och pågående KST-avrop, att det finns vissa saker att ta hänsyn till och beakta:

 • Ett avrop är i dag att betrakta på samma sätt som en upphandling i och med den flexibilitet som kravkatalogen ger och kräver en omfattande detaljeringsnivå i kravställan.
 • En försiktighet i att addera främst ska-krav är att rekommendera. Det kan bli fel att tänka att ”det här har inte fungerat så nu ställer vi det och det som ska-krav”, vilket kan slå tillbaka kostnadsmässigt eller i en brist på inkomna anbud.
 • I det förra ramavtalet, gick det inte att ställa kompletterande krav angående mobil täckning, vilket var en stor brist i det tidigare ramavtalet. Nu med det nya KST-ramavtalet gäller det att hålla tillbaka och eventuellt ta hjälp då området är komplext!
 • Att noggrant överväga vad som KST-lösningen ska omfatta. Kanske är det inte det mest optimala att avropa samtliga tjänster från en och samma leverantör, även om avtalet medger detta.
 • Se upp med att slentrianmässigt efterfråga tjänster och funktioner som inte är nödvändiga men kanske driver onödiga kostnader.
 • Underskatta inte komplexiteten och att det alltid tar längre tid än man tänkt sig att ta fram en bra avropsförfrågan.

Kontakta mig om du vill ha mer information.

Mikael Roth

Tel +46 (0) 72 216 96 96

mail

Läs andra artiklar relaterade till samma ämne

 

16 september, 2014 Lars Hultman Kommunikation som tjänst,Ramavtal,Upphandling

ICT affären växer – vi söker fler konsulter

Kick off 2 20140909

Vi behöver bli fler affärskonsulter som kan utveckla ICT-affären -Informations och kommunikationsteknologi!

De profiler och kompetenser vi framför allt söker skall kunna driva frågor kring:

 • ICT- och verksamhetsutveckling
 • Sourcing, rådgivning, upphandling och projektledning
 • Mobilitet, strategier, verksamhetsutveckling
 • Projektledning och förändringsledning
 • Förvaltning och styrning

Vi behöver dig som har specialkompetenser inom något eller några av ovanstående områden och framför allt har ambitionen att fortsätta att utveckla dig och våra kunder.

Din kompetens och erfarenhet har du skaffat på olika sätt men framför allt har du arbetat i kvalificerade roller med komplexa IT- och kommunikationslösningar, som kund, som konsult eller i leverantörsledet.

Du skall förutom kompetens inom ovan nämnda område ha en stark egen drivkraft, vana att analysera, lätt att skapa relationer och förmedla resultat i tal och skrift. Din personlighet är också en viktig ingrediens för att fortsätta bygga ett framgångsrikt och dynamiskt företag.

God språkkänsla och vara bekväm att agera på både svenska och engelska är ett måste.

Intresserad?

Är du den vi söker maila  oss ditt CV så tar vi en kontakt med dig.

 

Om Telemanagement

När Telemanagement startade sin verksamhMänniksa Teknik Processet för 26 år sedan var kommunikationen mellan människor det viktigaste och det är en princip som fortfarande gäller även kommunikationen förändras.

Telemanagement är idag den ledande leverantören av hjälp och stöd till företag och verksamheter som behöver utveckla sin verksamhet med effektiva ICT- lösningar. Med vår erfarenhet kan vi branschen och dess utveckling samtidigt som vi har ett fokus på de människor och processer som behövs för en effektiv ICT-lösning. Det vill säga att vi utvecklar våra kunder genom att se till helheten av resurser – människor, teknik och processer.

15 september, 2014 Lars Hultman Karriär ,

Nytt ramavtal med Skatteverket

Skatteverket med sina 10 000 anställda på 100 orter i landet är förmodligen en av landets mest kommunikationsintensiva myndigheter och för oss  är det naturligtvis väldigt glädjande att dom nu kan avropa våra tjänster via det nya ramavtal som nyligen undertecknades,
berättar Lars Hultman, kundansvarig offentlig sektor på Telemanagement.

Bland annat ser vi att våra kunskaper inom fasta- och mobila kommunikationslösningar och tjänster samt kompetens inom kontaktcenterområdet, kan komma väl till pass fortsätter Lars.

Ramavtalet har kommit till genom vårt långa samarbete med IT-konsultföretaget Cybercom,  som också är huvudman för avtalet .

 Läs mer om det nya ramavtalet 

 

Välkommen Tommy!

 

Tommy Harlin bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi välkomnar Tommy Harlin som konsult inom Customer Experience Management.

Tommy har de senaste 14 åren arbetat främst med projektledning, förstudier och strategier inom kundserviceområdet. Han har utfört uppdrag i de flesta branscher men främst för de ledande svenska företagen inom bank, finans, telekom och energi. Tommys specialitet är att utveckla företags kundserviceenheter när det gäller frågor kring organisation, personal/kundnöjdhet, försäljning och tilllgänglighet.

Tommy har stor erfarenhet av kundservice och har bland annat varit kundservicechef i Sverige på några företag inom försäkringssektorn.

Tommys styrkor ligger i att leda, enstusiasmera och organisera och trivs bäst när han får använda sina ledaregenskaper och erfarenheterna från sitt arbete med utveckling och effektivisering av kundserviceverksamheter. Han har även lett utvecklingsprojekt för stora organisationer och myndigheter med mycket goda resultat.

Varmt välkommen önskar vi på Telemanagement och våra uppdragsgivare!

Välkommen Björn Lilja

Björn_5

Vi välkomnar Björn Lilja som Senior ICT Business Consultant.

Björn har 30 års erfarenhet från IT samt 12 års erfarenhet från Telefoni och datakommunikation, varav 13 år i konsultativ roll. Björn har en djup teknisk bakgrund både från leverantör och kund som de senaste 15 åren byggts på med chefs och ledarskap samt avancerad upphandling och projektledning.

Han har uteslutande arbetat i eller med stora och komplexa organisationer och i många fall globala. Han har stor verksamhetsförståelse vilket är en viktig egenskap i alla uppdrag. Han är också van vid att vi lever i en föränderlig värld vilket återspeglas av en stor flexibilitet i hur hans uppdrag genomförs.

Varmt välkommen Björn Lilja!

3 september, 2014 Erik Jonsson Okategoriserade

Nu börjar 2018

Analys- och planeringsarbete genomförs ofta under hösten för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet kommande år.

Många funderar i dagsläget över hur budgeten ska se ut inför 2015. Vilka avtal går ut? Vilka projekt behöver resurser? Står vi inför systembyten – ska vi hantera dessa själva eller ska vi ta in extern hjälp? Vart vill vi någonstans? Frågorna kan vara många.

Viktiga utvecklingsområden inom ICT är:

 • Fast och Mobil telefoni
 • Kundtjänstkommunikation
 • Paketering av ”telefonierbjudande” till verksamheten

Mot denna bakgrund skapas en hel del huvudbry inom ett område som kännetecknas av upphandlingar/omförhandlingar var 3-5 år. Syftet med ett ordentligt planeringsunderlag för den framtida telefonin är hur en upphandling kan genomföras samt rekommendationer för hur övriga kommunikationsfrågor kan hanteras på kort och lång sikt.

Planeringsunderlaget – det viktigaste arbetet för att skapa affärs- och kundnytta

Ett analys- och planeringsarbete genomförs ofta med en framförhållning om 12-24 månader för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet.


Frågeställningar att hantera under hösten; 

 • Hur utvecklas telekommarknaden?
 • Är behovsbilden klarlagd?
 • Har vi en tydlig nulägesanalys och specifikt hur ser våra avtal ut?
 • Hur står sig våra kostnader mot vad man kan få på marknaden idag?
 • Vilka effektiviseringar kan göras och var finns potentialerna?
 • Är dagens lösning optimal och vilka alternativ finns?
 • Hur kan förvaltningen effektiviseras?
 • Hur ska vi budgetera för kommunikationen nästa år?


Vad är viktigt att tänka på nu när vi närmar oss kvartal fyra 2014?
Erik_3

- Det finns flera frågeställningar att hantera som man tidigare inte berört på samma sätt inom ICT-området. Ett exempel är den mobila kommunikation som inte är en nyhet att den ökar – frågan är, hur gör företag och organisationer år 2015 för att ta tillvara på utvecklingen och har man rätt avtal för att möta användares och kunders behov om två, tre eller fyra år? Där måste man tänka till på lite längre sikt säger Erik Johnsson på Telemanagement.

En annan punkt att betona på både kort och lång sikt är att utifrån Telemanagements best practice så går en beställare i snitt miste om kostnadssänkningar uppemot 10-15% varje år om denne inte omförhandlar eller upphandlar sin telefonilösning. Ta därför en titt på era avtal – när såg ni senast över er kostnadsbild och säkerställde att ni hade marknadsmässiga priser?

Detta är frågeställningar som jag rekommenderar alla att ställa sig som nu befinner sig i budgettider och som har avtal som löper ut 2015 avslutar Erik Johnsson på Telemanagement.

 

Blicka framåt.

 

2018 börjar nu.

 

 

2 september, 2014 Erik Jonsson Okategoriserade

Att gena i upphandlingen blir oftast väldigt dyrt!

Att upphandla ett globalt WAN är en process som tar tid om man vill få ut ett bra resultat. Det finns många fallgropar, några av de vanliga redovisar vi nedan. Vår erfarenhet från flera globala upphandlingar är att det viktigt att vara förberedd och framförallt ha en tydlig målbild om vad man ska uppnå.

Drivkraften till upphandlingen är olika men börjar ofta som ett teknikprojekt eller ett inköps-projekt. Båda ingångsvinklarna har sina risker! Är det tekniken som driver så är risken stor att kravlistan blir lång och detaljerad med många ”nice to have”. Är det inköp som driver kan det vara kostnaden som blir fokus och man riskerar felprioriteringar. I båda fallen är risken att man förenklar processen, ”hur svårt kan det vara”.

Förberedelser

Vår erfarenhet är att de projekt som lyckas är de som startar i tid, har en tydlig process och målbild samt ser till att utvärdera anbud och leverantörerna väl. RFP-arbetet där grunden för det hela läggs bör inledas med ett strategiskt moment vars syfte är att skapa målbilder och tydliga effektmål.

RFP-arbetet

Kravarbetet kan förenklas men man får se upp för vad som är skall-krav och bör-krav så att man inte styr leverantören för hårt i en riktning utan ger dem möjlighet att komma med kreativa lösningar som då ofta är mer kostnadseffektiva än man själv tänkt sig. Att göra RFI och träffa flera leverantörer tidigt underlättar också kravarbetet och ger idéer om hur man ska utforma RFP så småningom.

Utvärdering

Utvärderingens självklara punkter, teknisk lösning och pris behöver kompletteras med en ut-värdering av leverantören som företag och på vilket sätt de på bästa sätt kan bidra till en lång-siktig relation och fortsatt utveckling.

Några tips och råd att ha i åtanke:

– Börja i tid. Tidsbrist är den vanligaste orsaken till att man missar viktiga detaljer, villkor och inte minst att skapa en gemensam process med leverantören.
– Håll den tekniska kravlistan till ett minimum. Beskriv istället de problem och utmaningar ni vill att leverantören skall hjälpa er att lösa.
– Träffa gärna några av leverantörerna innan ni färdigställer RFP. Från sådana möten kan ni få input till ert RFP arbete.
– Under anbudstiden försök att avsätta tid att träffa leverantörerna vid minst två tillfällen. Det är viktigt för leverantörerna att få förståelse för era behov och för er att lära känna leverantörerna.
– Vid leverantörsmötena se till att få träffa de personer ni kommer få jobba med om de vinner kontraktet. Allt för ofta har leverantörerna specialister och chefer med som ni knappt eller inte alls kommer träffa under kontraktets gång.
– Vid anbudstidens slutfas genomföra en teknisk avstämning med leverantörerna kring designen.
– Vid utvärderingen brukar de tre viktigaste punkterna vara: teknisk lösning, pris och leverantören som företag. Hasta inte igenom svaren för att ni har ont om tid utan se till att ni har fått svar på alla era frågor, ni kommer att få leva med den leverantör ni väljer i flera år.

 

Andrea

Andrea Bogefors Nilsson

Affärskonsult, specialist WAN – upphandlingar

Tel +46 730 68 39 38

mail

21 augusti, 2014 Lars Hultman Debatt,ICT Management,Upphandling,WAN

För en amatör verkar allt enkelt

Landets medarbetare har aldrig varit så innovativa, och mycket av inspirationen hämtas från den privata IT- och kommunikationsanvändningen. Utvecklingen resulterar i ett stort antal mer eller mindre lovvärda initiativ på arbetsplatserna.
Vi börjar få kläm på de digitala möjligheterna. Allt fler är ”proffs” på IT och telekom. Snart har var man installerat sitt eget WLAN, konfigurerat sin smartphone och medelst en reklamfinansierad app lyckats visa upp de semesterbilderna från den senaste all-inclusive-resan på sin 52-tums tv – allt via DLNA och Wi-Fi.

Människor har i allt större utsträckning koll på priser och navigerar säkert mellan operatörernas olika abonnemangsformer. Ingenting ska behöva kosta mer än 199 kr/månad. Telefonens prestanda är avgörande för våra val och en skärmupplösning under WQHD och en kamera under 20 MP är uteslutet.

Den här utvecklingen ger verkligen perspektiv på tillvaron. Är det någon som minns en prestandadiskussion på trotjänaren Dialog? (ja, det var faktiskt också en telefon som gick att ringa med).

När vi för över ”privatjaget”s teknikerfarenheter till ett större professionellt sammanhang måste vi dock ta hänsyn till flera andra parametrar och där utmärker sig bland annat den så kallade mutlplikatoreffekten. Det är en milsvid skillnad mellan en timmes privat svärande för att få mobilens bildapp att prata med tv:n, jämfört den kostnad som uppstår i organisationen med kanske hundratals anställda som var och få lägga ned en timme på lösningar som inte fungerar.

Det är kanske inte en katastrof om svågern inte tvingas uppleva dina semesterbilder, men i en organisation kommer borttappade samtal och obesvarade mail kosta mycket form av goodwillförluster och minskad försäljning. När vi kommer till säkerhet, redundans och kapacitet kan vi inte heller acceptera en konsumentstrategi. Det står helt enkelt för mycket på spel. Det till synes enkla och billiga som kanske fungerar hemma i mexitegelvillan, blir med all säkerhet både dyrt och komplicerat i ett mer professionellt sammanhang.

Sensmoralen i denna sedelärande berättelse skulle kunna sammanfattas så här: Ju mindre vi vet, ju mer tror vi att vi att vi förstår. Och vi som vet har en oerhörd respekt för det vi inte begriper. Med andra ord: I professionella organisationer krävs mer än bara amatörer.

Lars Hultman

Lars Hultman, kundansvarig offentlig sektor

 

krönikan är även publicerad i tidningen Telekom i dag Juni 2014

20 augusti, 2014 Lars Hultman Debatt,Okategoriserade

Välkommen Stephan!

Stephan Johanson_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi välkomnar Stephan Johansson som konsult inom Customer Experience Management.

Stephan har mer än 14 års erfarenhet från arbete med frågor inom Customer Experience Management, såväl från Sverige som utomlands. Specialiteter är processutveckling, upp-handlingar, kravställande, implementeringar. Effektiviseringar av kundcenter har varit en återkommande gemensam nämnare.

Senast kommer han från Net1 där han arbetat som Customer Operation Manager med ansvar för frågor rörande kundservice, logistik samt billing. Stort fokus var också på nykundsförsäljning men även förvaltning av redan etablerade kunder.

Innan dess har Stephan arbetat bland annat på Bredbandsbolaget, Glocalnet & Tele2.

Varmt välkommen önskar vi på Telemanagement och våra uppdragsgivare!